Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Moduł VI: Genderowy wymiar niepełnosprawności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2016

Celem działań podejmowanych w ramach projektu: Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Moduł VI: Genderowy wymiar niepełnosprwaności jest zdiagnozowanie sytuacji kobiet z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową (stopień umiarkowany i znaczny) poprzez analizę ich doświadczeń, potrzeb oraz problemów, z którymi spotykają się w życiu codziennym.

By zrealizować przedstawione zadanie, przeprowadzone zostaną wywiady biograficzne oraz warsztaty (Forum Uczestniczek). Pozwolą one odpowiedzieć na pytania, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, kobiety z niepełnosprawnością doświadczają dyskryminacji krzyżowej (sytuacji, w której dyskryminacja występuje ze względu na kilka przesłanek, które trudno od siebie oddzielić) na linii płeć – niepełnosprawność – miejsce zamieszkania (w relacji duże ośrodki miejskie i tereny wiejskie), przedstawić dobre praktyki i rozwiązania istniejące w sferze instytucjonalnej oraz pozainstytucjonalnej, jak również wskazać obszary, które powinny zostać ujęte w polityce społecznej

Główne pytania badawcze:

  • Jakie są doświadczenia, potrzeby i problemy z jakimi spotykają się w życiu codziennym kobiety z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową?
  • Jakie czynniki utrudniają lub zachęcają kobiety z niepełnosprawnością do podjęcia aktywności we własnych wspólnotach lokalnych?
  • Czy istnieją dobre praktyki i programy upodmiotowiające kobiety z niepełnosprawnością? Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone by zwiększyć uczestnictwo kobiet z niepełnosprawnością w życiu publicznym ich wspólnot lokalnych?
  • Na ile krzyżowa dyskryminacja na linii płeć – niepełnosprawność stanowi dodatkową przeszkodę we wdrażaniu skutecznej polityki społecznej wobec niepełnosprawności, w szczególności w sferze zatrudnienia?

 Publikacje:

MACIERZYŃSTWO KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHU, WZROKU I SŁUCHU*

Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Marta Warat Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu i słuchu

 

Więcej szczegółów tutaj