Statut Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2016

Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo przyjęty w dniu 27.05.2016r. 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, a w dalszej części statutu nazywane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy tłumaczonej na języki obce.

 

§2

Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 1923, ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z póź. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§3

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa, może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz tworzyć partnerstwa z organizacjami
  o podobnych celach.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

  

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§5

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich Członkiń/Członków. 
 2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracownice/pracowników.
 3. Stowarzyszenie może zatrudniać swoje Członkinie/Członków do realizacji zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§6

Stowarzyszenie swoje cele i działania realizuje zgodnie z ideą „Nic o Nas bez Nas” oraz zasadą empowerment (upełnomocnienia):

 1. zasadą włączania kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami w proces podejmowania decyzji i ich uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia,
 2. zasadą włączania perspektywy kobiet z niepełnosprawnościami w planowanie, realizację
  i ewaluację działań.

 

Celami Stowarzyszenia są:

 1. wzmacnianie współpracy i solidarności między kobietami i dziewczętami bez względu na stopień sprawności lub kondycję zdrowotną,
 2. poprawa jakości życia kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami,
 3. wspieranie emancypacji, autonomii oraz niezależności kobiet i dziewcząt
  z niepełnosprawnościami na drodze do upełnomocnienia i decydowania o swoim życiu,
 4. dążenie do pełnego i równego uczestnictwa w życiu społecznym kobiet i dziewcząt
  z niepełnosprawnościami,
 5. wspieranie kobiet z niepełnosprawnościami, jako podmiotów politycznych, biorących aktywny udział w procesach demokratycznych i społecznych,
 6. wspieranie rozwoju oraz aktywności kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na stopień sprawności i kondycję zdrowotną,
 7. budowanie oraz wzmacnianie pozytywnej tożsamości kobiet i dziewcząt
  z niepełnosprawnościami,
 8. wspieranie i budowanie solidarności otoczenia kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami,
 9. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice,
 10. podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o niepełnosprawności, aktywności oraz historii kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami, a także równouprawnieniu ze względu na płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, wyznanie, bezwyznaniowość, pochodzenie, wiek, wykształcenie, status ekonomiczny i inne przesłanki,
 11. podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy na temat potrzeb kobiet i dziewcząt
  z niepełnosprawnościami w takich obszarach, jak m.in.: rynek pracy, przestrzeń publiczna, instytucje państwowe, edukacja oraz kontakty międzyludzkie,   
 12. przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji oraz nietolerancji kobiet i dziewcząt ze względu na płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, wyznanie, bezwyznaniowość, pochodzenie, wiek, wykształcenie i status ekonomiczny, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej, 
 13. kształtowanie postaw tolerancji, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią, niepełnosprawnością, orientacją seksualną, rasą, wyznaniem, bezwyznaniowością, pochodzeniem, wiekiem, wykształceniem, statusem ekonomicznym i innych,
 14. upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych
  i prywatnych wiedzy z zakresu równości oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, wyznanie, bezwyznaniowość, pochodzenie, wiek, wykształcenie i status ekonomiczny a także na inne przesłanki. 

 

§7

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez następujące działania:

 1. uczestnictwo kobiet z niepełnosprawnościami w procesach decyzyjnych, zgodnie z zasadą
  "Nic o Nas bez Nas", 
 2. działalność na rzecz praw kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami,
 3. współpracę z otoczeniem, instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi na zasadzie: doradztwa, wskazywania, wspierania oraz inicjowania dobrych praktyk,
 4. proponowanie i upowszechnianie rozwiązań systemowych,
 5. proponowanie rozwiązań oraz informowanie o dostępności i dostosowaniu usług, technologii oraz wsparcia dla kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami,
 6. organizowanie akcji publicznych, kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw, spotkań edukacyjnych, akcji społecznych, wycieczek, grup wsparcia, edukacyjnych
  i samokształceniowych, 
 7. działalność edukacyjną, badawczą, sportową i kulturalną, 
 8. wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych, 
 9. rzecznictwo interesów kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami, doświadczających przemocy
  i dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę, wyznanie, bezwyznaniowość, pochodzenie, wiek, wykształcenie, status ekonomiczny, a także inne przesłanki,
 10. poradnictwo i doradztwo,
 11. rehabilitację społeczną oraz zawodową kobiet i dziewcząt bez względu na stopień sprawności lub kondycję zdrowotną,
 12. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi, polskimi
  i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKINIE/CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§8

Do Stowarzyszenia mogą należeć osoby fizyczne, jako Członkinie/Członkowie:

 1. zwyczajne,
 2. wspierające/wspierający,
 3. honorowe/honorowi.

§9

  1. Członkinią zwyczajną może zostać każda pełnoletnia kobieta, która zgłosi swe przystąpienie do Stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w działaniach na rzecz kobiet i dziewcząt 
   z niepełnosprawnościami w realizacji jego celów statutowych. Jest to jednocześnie osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta uchwałą zarządu Stowarzyszenia.
  2. Członkini musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, może być obywatelką Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemką.  
  3. Członkinie zwyczajne przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, nie później niż po
   3 miesiącach od wpłynięcia pisemnej deklaracji kandydatki.
  4. Członkiniom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. prawo udziału z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. prawo korzystania z dorobku i wszelkich form statutowej działalności Stowarzyszenia,
  4. prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących celów i działań Stowarzyszenia,
  5. prawo korzystania z pomocy doradczej Stowarzyszenia,
  6. prawo korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  7. prawo rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i statutem Stowarzyszenia.

 

   1.   Członkinie zwyczajne mają obowiązek:
 1. brania aktywnego i regularnego udziału w działalności Stowarzyszenia oraz w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach,
 3. przestrzegania statutu, standardów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek, z możliwością zwolnienia z tego obowiązku w przypadku  trudnej sytuacji materialnej i/lub życiowej Członkini po pozytywnej decyzji Zarządu. 

§10

 

 1. Członkinią/Członkiem wspierającą/wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna (również cudzoziemka/cudzoziemiec) zainteresowana/zainteresowany wspieraniem merytorycznym, rzeczowym lub finansowym działalności Stowarzyszenia. Forma i rodzaj wsparcia uzgadniana jest z Zarządem Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o przyjęciu Członkini/Członka wspierającej/wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członkini/Członek wspierająca/wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§11

 1. Członkinią/Członkiem honorową/honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkinią/Członkiem honorową/honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 Członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Członkinie/Członkowie honorowe/honorowi są zwolnieni/zwolnione z opłacania składek członkowskich.
 4. Członkinie/Członkowie honorowe/honorowi mają obowiązek przestrzegania niniejszego statutu
  i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§12

Członkinie/Członkowie wspierające/wspierający i honorowe/honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkinie zwyczajne.

 

§13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 lata,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci Członkini/Członka lub utraty osobowości prawnej przez Członkinię/Członka.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członkiń/Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§14

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd, 
  3. Komisja Rewizyjna.

 

§15

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 
 2. Zarząd składa się z 3 osób: Prezeski i dwóch Wiceprezesek. 
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącej wybieranej na pierwszym posiedzeniu komisji.

 

§ 16

Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej. 

 

§17

 1. Członkinie wszystkich władz Stowarzyszenia mogą głosować za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych. 
 2. Ważność głosowania wszystkich władz Stowarzyszenia uzależniona jest od wzięcia udziału
  w głosowaniu co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. 

 

§18

 1. Głosowanie władz Stowarzyszenia jest jawne. 
 2. Tajność głosowania zarządza się w sprawach personalnych oraz wnioskach o pozbawienie członkostwa Stowarzyszenia.
 3. Utajnienie głosowania jest możliwe na wniosek Członkini.

 

§19

       1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
       2. W Walnym Zebraniu Członkiń/Członków udział biorą Członkinie zwyczajne - z głosem stanowiącym.
       3. Członkinie/Członkowie wspierające/wspierający i honorowe/honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

§20

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd w drodze pisemnego zawiadomienia wszystkich Członkiń/Członków Stowarzyszenia, wysłanego co najmniej na dwa tygodnie przed ustalonym terminem obrad drogą elektroniczną na podany wcześniej przez Członkinię/Członka Stowarzyszenia adres email bądź drogą listowną. 
 2. W zawiadomieniu należy wskazać datę, godzinę, miejsce Walnego Zebrania oraz porządek obrad. 
 3. Walne Zebranie może odbywać się zarówno na zasadach osobistego uczestnictwa Członkiń/Członków, jak i poprzez komunikatory internetowe.
 4. Członkinie biorące udział w Walnym Zebraniu za pomocą komunikatorów internetowych są zobowiązane do wysłania oświadczenia o uczestniczeniu w tymże zebraniu, podpisanego własnoręcznym podpisem. Będzie to równoznaczne z podpisem na liście obecności. Oświadczenie należy przesłać do 7 dni od Walnego Zebrania.  

 

§21

 1. Walne Zebranie Członkiń/Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  Sprawozdawcze Walne Zebranie Członkiń/Członków zwołuje się raz w roku,
  a sprawozdawczo - wyborcze co 3 lata. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie wcześniej niż w ciągu pół godziny od zamknięcia posiedzenia zwołanego w pierwszym terminie. W drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów niezależnie od ilości osób obecnych na zebraniu. W/w tryb nie dotyczy zmian statutu i likwidacji stowarzyszenia. 

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami, dla którego zostało zwołane.

 

§22

Walnemu Zebraniu przewodniczy jego Przewodnicząca, wybierana w drodze uchwały zwykłą większością głosów obecnych Członkiń Stowarzyszenia. 

 

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. wybór i odwoływanie Członkiń/Członków władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§24

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych Członkiń uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącej Walnego Zebrania. 

 

§25

Do kompetencji Zarządu należą: 

 1. realizowanie wszystkich określonych w statucie celów Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, jak również swoich własnych, 
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 5. decydowanie w drodze uchwały o nabywaniu, zbywaniu bądź obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania,
 7. przyjmowanie w poczet Członkiń/Członków Stowarzyszenia oraz ewentualne pozbawianie ich członkostwa, 
 8. określenie kryteriów przyjmowania Członkiń/Członków oraz nadawania członkowstwa zwyczajnego Członkiniom, 
 9. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o każdej zmianie statutu,
 10. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z jego działalności,
 11. podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do prawidłowego działania organizacji. 

 

§26

 1. Członkinie Zarządu mogą pełnić swą funkcję przez więcej niż jedną kadencję. 
 2. Prezeska może być wybrana nie więcej niż na dwie kadencje i ponownie może ubiegać się o tą funkcję po upłynięciu kadencji kolejnej Prezeski.
 3. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji. W tym trybie może zostać uzupełniona nie więcej niż jedna osoba w toku kadencji.
 4. Zarząd Stowarzyszenia może powołać Dyrektora/kę Stowarzyszenia do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Stowarzyszenia. Zakres praw i obowiązków Dyrektora/ki Stowarzyszenia określa Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać Grupy Zadaniowe do pomocy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Stowarzyszenia.

 

§27

 1. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały na posiedzeniu. 
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje i przewodniczy im Prezeska Zarządu. 
 4. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch połowy Członkiń Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia sporządza się protokół.

 

§28

 1. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej dwóch Członkiń Zarządu.
 2. W przypadku obecności wszystkich Członkiń Zarządu uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 
 3. W razie obecności dwóch członkiń Zarządu uchwały podejmowane są jednogłośnie.
 4. Każda członkini Zarządu Stowarzyszenia jest zobowiązana i uprawniona do prowadzenia spraw Stowarzyszenia. Może też prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Stowarzyszenia sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia. Jeżeli jednak w przypadku Zarządu przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia którakolwiek z pozostałych członkiń Zarządu Stowarzyszenia sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia konsultacja
  z pozostałymi członkiniami Zarządu Stowarzyszenia.

 

§29

Komisja Rewizyjna powołana jest w celu sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 

§30

 1. Komisja Rewizyjna:
  1. konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż 7 dni po Walnym Zebraniu,
  2. Członkinie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  3. Członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia,
  4. Członkinią Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione z winy umyślnej oraz za przestępstwo skarbowe.

 

 1. W trakcie trwania kadencji Komisja Rewizyjna ma możliwość kooptacji jednej osoby do swojego składu. Kadencja Członkiń Komisji Rewizyjnej wybranych w tym trybie trwa do najbliższego Walnego Zebrania. 
 2. W przypadku braku możliwości kooptacji pozostałe Członkinie Komisji Rewizyjnej powiadamiają
  o tym fakcie Zarząd. Zarząd zwołuje Walne Zebranie, w trybie przewidzianym w statucie, celem wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.

 

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania,
  4. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu i obowiązek powiadomienia Członków/Członkiń o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  5. zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  6. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie
   z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

§32

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów Członkiń obecnych na głosowaniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącej. 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STORWARZYSZENIA

 

§33

Stowarzyszenie realizuje swoje działania w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności w sferze pożytku publicznego w odniesieniu do wszystkich podejmowanych przez siebie działań.

 

§34

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.
 2. Środki finansowe pochodzą w szczególności:
  1. z dotacji i grantów,
  2. z darowizn, spadków, zapisów,
  3. z dochodów z własnej działalności statutowej,
  4. z dotacji i ofiarności publicznej.
  5. ze składek członkowskich,
  6. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęte/przyjęci Członkinie/Członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd,
  w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na Członkinię/Członka Stowarzyszenia.
 4. Środki finansowe Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między Członkinie/Członków.
 5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie lub w kasie Stowarzyszenia.

 

§35

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§36

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB REPREZENTACJI

 

§ 37

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwie Członkinie Zarządu działające łącznie.

2.. Zarząd może wyznaczyć ze swojego grona pełnomocnika/pełnomocniczkę, który/która jednoosobowo składać może oświadczenia woli oraz zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§38

 1. Jeżeli podczas Walnego Zebrania planowana jest zmiana statutu Stowarzyszenia, informacja
  o tym musi znaleźć się w proponowanym porządku obrad przesyłanym do wszystkich Członkiń/Członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy Członkiń/Członków uprawnionych do głosowania.
 3. Zmiana i dodawanie celów oraz sposobów ich realizacji jest możliwa tylko wtedy, gdy są one zgodne z profilem Stowarzyszenia.

§39

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy Członkiń/Członków uprawnionych do głosowania.

 

§40

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom charytatywnym nienastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

 

§41

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.