Dostępna Strefa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 października 2016

Projekt „Dostępna Strefa” realizowany od 15-04-2016 do 17-10-2016 współfinansowany był w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie. Jego głównym celem było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i dyskryminacji kobiet z niepełnosprawnościami 

Zgodnie z Konwencją Osób Niepełnosprawnych państwa ją ratyfikujące powinny podjąć odpowiednie środki, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do informacji, w tym technologii, systemów informacyjno-komunikacyjnych i urządzeń, na zasadzie równości. Środki te powinny obejmować rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności informacji, komunikacji i usług elektronicznych. Od kwietnia 2012r. w Polsce obowiązuje również rozporządzenie Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności, które zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne do publikowania informacji elektronicznej zgodnej z wymaganiami WCAG 2.0.  

Celem naszego stowarzyszenia jest działanie zgodne z zasadami Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Zależy nam na poprawie jakości życia kobiet z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji, w tym wykluczeniu cyfrowemu. Internet jest bowiem jednym z kanałów docierania do kobiet z niepełnosprawnościami, pozwala na zwiększenie zasięgu dostępu do informacji oraz komunikację. 

Projekt "Dostępna Strefa" był odpowiedzią na potrzeby członkiń organizacji oraz osób z niepełnosprawnościami w zakresie eliminowania przeszkód i barier w dostępie do informacji, Internetu i komputera. Zakładał stworzenie dostępnej strony internetowej, zakup komputera z programem odczytu ekranu, przeszkolenie 10 członkiń organizacji w zakresie redagowania strony internetowej oraz stworzenie na stronie repozytorium informacji dot. dostępnych miejsc dla kobiet doświadczających przemocy.

Projekt skierowany był do członkiń stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo, zamieszkujących Małopolskę, a także do instytucji, organizacji oraz osób z niepełnosprawnościami, którzy/które są odbiorczyniami/odbiorcami strony i są zainteresowane/ni działalnością Strefy Wenus z Milo.

Cele projektu:

 • wzmocnienie potencjału naszej organizacji w zakresie komunikacji cyfrowej,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i dyskryminacji kobiet z niepełnosprawnościami,
 • zwiększenie dostępności strony internetowej stowarzyszenia,
 • poszerzenie kręgu odbiorczyń/odbiorców strony, 
 • ułatwienie dostępu do informacji na stronie internetowej stowarzyszenia kobietom z niepełnosprawnościami,
 • umożliwienie dostępu do strony osobom posługującym się innymi niż ekran i mysz urządzeniami (czytnik ekranu, telefon, palmtop, ...),
 • zwiększenie umiejętności członkiń stowarzyszenia w zakresie redagowania dostępnej strony internetowej z elementami obsługi programu odczytu ekranu,
 • zwiększenie wiedzy odbiorczyń/odbiorców strony na temat bieżących działań stowarzyszenia oraz z zakresu przeciwdziała dyskryminacji i przemocy ze względu na niepełnosprawność i płeć,
 • zwiększenie dostępu do sprzętu komputerowego oraz programu odczytu ekranu dla członkiń stowarzyszenia.

Dzięki działaniom w projekcie:

 • Zbudowałyśmy stronę internetową spełniającą wymagania standardu WCAG 2.0, która została poddana audytowi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, korzystających z Internetu. Mamy nadzieję, że dzięki temu poszerzy się krąg naszych odbiorczyń/odbiorców a nasze stowarzyszenie stanie się widoczne na mapie organizacji Małopolski. Ponadto jest to przykład dobrej praktyki organizacji pozarządowej, która realizuje wymagania rozporządzenia Rady Ministrów o Krajowych Ramach Interoperacyjności oraz przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnościami.
 • Zakupiłyśmy sprzęt komputerowy wraz z programem odczytu ekranu, niezbędny do codziennej pracy i dalszego rozwoju organizacji. Dostosowane oprogramowanie pozwala wszystkim członkiniom na komfortową pracę na rzecz stowarzyszenia, dostosowaną do ich potrzeb.
 • Członkinie naszego stowarzyszenia wzięły udział w Jednodniowym szkoleniu. Jego pierwszym elementem było zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do redagowania i/lub aktualizowania dostępnych treści na stronie internetowej organizacji. Drugim natomiast zapoznanie się z zasadami obsługi komputera z użyciem programu odczytu ekranu. 
 • Przygotowałyśmy i zamieściłyśmy treści na stronie internetowej. Wygląd i treści uzgadniane były w trakcie konsultacji z członkiniami stowarzyszenia. Poskutkowało to m.in. opublikowaniem informacji na temat dostępnych miejsc dla kobiet doświadczających przemocy.